YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 


Föreningen Reggio Emilias Vänners stadgar


är antagna vid konstituerande möte i Upplands Väsby den 23 januari 2002 samt reviderade 11 december 2012.

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Föreningen Reggio Emilias Vänner. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Syfte/ändamål/ledstjärna

Föreningen är en fristående, ideell förening utan organisatoriska band till någon annan sammanslutning.

Föreningen vill bjuda in till delaktighet genom att skapa mötesplatser som utmanar till dialog, reflektion och fördjupning utifrån barns och ungdomars perspektiv. Den bärande idén bygger på att människor från olika sammanhang bidrar med sina olika erfarenheter utifrån ett gemensamt intresse att värna de yngre medborgarnas rättigheter.

Föreningen vägleds av den filosofi och de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien där intresset för de yngsta medborgarna är en del av stadens identitet. Dialogen mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barn och unga skapar en gemensam medvetenhet om vad som är meningsfullt att veta, kunna och förstå i den tid vi lever i. Den gör det möjligt att i tanke och handling ge innebörd åt och värna om de fundamentala värden som utgör demokratins ständiga utmaning.

§ 4 Medlemmar

Till medlemmar kan antas personer som vill verka för föreningens syfte. Medlemskapet, som är personligt, erhålls genom att en medlemsavgift erläggs. Medlem som inte har erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5 Årsmöte

5.1.       Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ.

5.2.       Årsmöte ska äga rum före april månads utgång

5.3.       Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

5.4.       Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

5.5.       Årsmöteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

5.6.       Rösträtt har alla betalande medlemmar som är fysiskt närvarande eller närvarande genom fullmakt.

5.7.       Beslut fattas genom acklamation eller på begäran genom votering. Sluten omröstning ska tillämpas efter begäran. Vid lika röstetal i fråga om val av funktionärer avgör lotten. Vid annan röstning gäller den mening som ordföranden biträder.

5.8.       Beslut fattas genom enkel majoritet förutom vid stadgeändringar eller upplösning av föreningen vilka fattas med två tredjedelars majoritet. 

5.9.       Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som har infunnit sig (och lämnade fullmakter). Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:

a)      Mötets öppnande

b)      Val av ordförande och protokollförare samt två justerare tillika rösträknare

c)      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

d)     Fastställande av röstlängd

e)      Godkännande av dagordning

f)       Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

g)      Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse

h)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i)        Behandling av förslag som läggs av medlemmar eller styrelsen

j)        Verksamhetsinriktning och kommande års program

k)      Beslut om policydokument gällande ersättningar

l)        Beslut om medlemsavgiftens storlek

m)    Val av ordförande samt minst 5 (och högst 6) ledamöter till styrelsen

n)      Val av valberedning om två personer varav en är sammankallande

o)      Övriga frågor väckta vid mötet under förutsättning av att årsmötet ger sitt medgivande.

p)      Mötets avslutande

§ 6 Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte då styrelsen så anser det nödvändigt, när minst hälften av medlemmarna så begär. Sådan framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte ska utlysas inom 14 dagar efter begäran och extra årsmöte hållas inom två månader.

Vid extra årsmöte kan endast de ärenden tas upp till beslut, som varit angivna i kallelsen till mötet. Ordförande och protokollförare väljs på mötet på förslag av valberedningen.

§ 7 Styrelsen

7.1.       Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten.

7.2.       Styrelsen konstituerar sig själv och sammanträder i den omfattning som behövs för att leda föreningen.

7.3.       Styrelsens ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

7.4.       Styrelsen är beslutsför om ordförande och tre ledamöter är närvarande.

7.5.       Vid för tidig avgång från ledamot träder ingen ersättare in.

7.6.       Beslut fattas genom enkel majoritet. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

7.7.       Arvoden utgår ej till styrelsemedlemmar.

§ 8 Valberedning

Valberedningen ska lämna sitt förslag av ordförande och minst 5 ledamöter (högst 6) till styrelsen senast före mars månads utgång.

§ 9 Upplösning av föreningen

Vid upplösning ska Föreningens eventuella tillgångar tillfalla Loris Malaguzzis Insamlingsstiftelse.