YourDomain.Com © 2006                    

 

 

En fristående, ideell intresseförening, utan organisatoriska band till någon sammanslutning

Föreningen vägleds av de värden som förknippas med staden Reggio Emilia i Italien

 

Vår strävan som förening är:

Att skapa dialog mellan politiker, föräldrar, pedagoger och andra yrkesgrupper kring barns rättigheter.

Att skapa forum för demokratins ständiga utmaning.

Att skapa ett kreativt rum för gemensam fördjupning i pedagogiken.

 

 

 

 

 Verksamhetsberättelse 2015


Styrelsen har under året bestått av:

Lena Hermelin ordförande

Elisabeth Ståhl kassör

Gunilla Essén

Lena Edlund

Ulla Näslund

Ingmari Brockland

Therése Hultman


Yvonne Möller, adjungerad ledamot, ansvarig för bokinköp


Styrelsemöten

Styrelsen har haft 6 stycken protokollförda möten samt en planeringsdag 26 april i Stockholm.


Föreningens aktiviteter under 2015

Året har innehållit 5 aktiviteter. Styrelsens ambition har även i år varit att aktiviteterna förläggs växelvis i Uppsala och Stockholmsområdet för att göra det intressant för alla medlemmar. Vännernas Dag hölls i februari i Uppsala i samarbete med DU. Medlemsdagen arrangeras för att ge medlemmar möjligheter till fördjupad reflektion och erfarenhetsutbyte men också för att föreningen behöver aktiva medlemmar för sin överlevnad.

Ett av styrelsens utvecklingsområden är mer aktivitet/dynamik på hemsida&facebook.

Styrelsen har hjälp av sin ekonomiska policy som årligen justeras och som är ett komplement till föreningens stadgar.
Medlemsmöten/Verksamhet


150207 Vännernas dag

Frodeparkens förskola, Uppsala


"Barns rätt ur ett normkritiskt perspektiv", PraLin-projektet

Styrelsen bjöd för tredje året in medlemmarna till en medlemsdag för utveckling av ett mer aktivt arbete bland medlemmar i före-ningen.


150324 Årsmöte

på Solhattens förskola i Knivsta med inriktning på att skapa ett me-ningsfullt årsmöte där medlemmar får kontakt med varandra och där de involveras att diskutera verksamhetsinriktning och kom-mande program. Diskussion utifrån frågeställningen vad kan med-lemmar kan bidra med under verksamhetsåret; intressanta infalls-vinklar, ämnen eller studiebesök.


”Demokrati, delaktighet och meningsskapande”

Ani Maysuryan, Solhattens förskola(en del av Margarethaskolan)

150519 ”När jag var sex år såg jag en film…”


Berättelser om att få förundras, att bli nyfiken och att låta sig fångas i lärandet genom hundra språk.

Inspiration och berättelser från en ateljeristas perspektiv i en magisk, digital värld.

Leicy Olsborn Björby - ateljerista


150908  ”Hur konstrueras barn med särskilda rättigheter utifrån vårt sätt att tala om dem?”

 

Mimmi Örberg, pedagogisk utvecklare och specialpedagog


151104 ”Kanske om man gör varandras rörelse, då ger man till varandra”

– projektarbete om normkreativitet


Sunnebo förskola, Saltsjö-Boo

 


Ekonomi

Medlemsavgiften är sedan april 200 kr per år.


I december 2015 har föreningen 89 betalande medlemmar.


Våra intäkter har varit medlems- och inträdesavgifter och kostnaderna reseersättning för styrelsen, förtäring i samband med styrelse- och medlemsmöten, presentkort, böcker, blommor till föreläsare och lokaler samt övrigt kontorsmaterial.


Kassabehållningen den 31 december 2015 är 42.257:- kr – överförs till 2016.För Reggio Emilias Vänner

Lena Hermelin och Elisabeth Ståhl